3/01/2018

SUY GẪM (6)


51
Đừng chán nản than vãn
Vì lỗi lầm đã qua
Hãy nhìn về phía trước 
Tương lai đang chờ ta. 
52
Hãy trao mọi gánh nặng
Vương vấn lên cho Cha
Cùng theo đuổi cuộc chạy
Đã bày trước mắt ta.
53
Hãy cứ nhìn xem Chúa
Đấng thành toàn đức tin
Dâng thân Mình chết thế
Muôn dân trên thập hình.
54
Khi bị Chúa trách phạt
Xin anh đừng ngã lòng
Vì Ngài yêu anh đó
Nên đối xử như con.
55
Ngài cho roi cho vọt
Con mà Ngài yêu thương
Ngài yêu nên sửa phạt
Để anh nên sạch ròng.
56
Hãy tìm sự nên thánh
Bình an với mọi người
Vì nếu không nên thánh
Không thể thấy Chúa Trời.
57
Hãy nhổ sạch rễ đắng
Vẫn còn trong lòng anh
Kẻo trật phần ân điển
Mà Chúa sẽ cấp ban.
58
Chớ khinh quyền trưởng tử
Chối bỏ vì món ăn
Sau cầu xin khóc lóc
Chẳng nhận được phước ân.
59
Trời là dành cho đất
Đất dành cho con người
Và con người là để
Cho mục đích Chúa Trời.
60
Hãy chọn lấy mục đích
Của chính Đức Chúa Trời
Là xây dựng hội thánh
Làm mục đích cuộc đời.
Theo đuổi mục đích ấy
Không khi nào xa rời
Dẫu khó khăn thử thách
Nhất quyết không đổi dời.
Hoa Phụng Tiên