3/26/2018

VUI THỎA THAY GIA ĐÌNH TRONG CHÚA
Vui thỏa thay gia đình trong Christ
Là hội thánh, là hội thánh
Vui thỏa thay gia đình trong Christ
Ha-lê-lu-gia!


What a hap-py fam-i-ly
Is the church, is the church
What a hap-py fam-i-ly
Ha-le-lu-jah!

______________________

Lời Việt: Hoa Phụng Tiên
Trình bày: thiếu nhi hội thánh Cam Ranh
Cảm ơn các cô chú, các anh chị, các bạn đã xem
Xin Chúa ban phước trên tất cả!
Church of God in Cam Ranh
____________________

Anh em không còn phải là khách lạ hoặc
kiều dân nữa, nhưng là người đồng quốc với
các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.
(Ê-phê-sô 2:19)