3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 16 (1)1
Lòng người toan mưu định
Việc nhỏ lẫn việc to
Nhưng thành công hưng thịnh
Là nhờ Chúa ban cho. 
2
Người ta thường làm việc
Tốt đẹp theo mắt người
Nhưng Chúa trời thấu rõ
Động cơ trong lòng ngươi.
3
Hãy phó thác cho Chúa
Mọi việc con thi hành
Thì Chúa Đấng thành tín
Sẽ giúp con đạt thành.
4
Kẻ có lòng kiêu ngạo
Thật gớm ghiếc cho Ngài
Sẽ phải chịu bại hoại
Và hình phạt nay mai.
5
Khi bạn kính sợ Chúa
Lìa bỏ điều xấu xa
Huyết nhân từ rửa sạch
Mọi tội lỗi thứ tha.
6
Khi bạn có tánh hạnh
Luôn làm sáng danh Ngài
Chúa sẽ khiến thù nghịch
Sớm hòa thuận lại ngay.
7
Thà có ít của cải
Mà giữ được đức thanh liêm
Tốt hơn nhiều tài sản
Mà gian ác càng thêm.
8
Lòng người lên kế hoạch
Cho cả cuộc đời mình
Nhưng hãy nhờ cậy Chúa
Hướng dẫn anh đạt thành.
9
Vua nói ra Lời Chúa
Như sấm ngôn rao truyền
Lời tuôn tràn sự sống
Phán xét rất công minh.
10
Một vị vua công chính
Ghét xu nịnh dối gian
Ngôi nước được vững chắc
Nhờ xét đoán công bằng.
11
Vua anh minh yêu mến
Đức ngay thẳng tôi trung
Ưa mến lời chân thật
Và thuận phục hết lòng.
12
Khi mặt vua sáng láng
Sự sống sẽ tuôn tràn
Ân điển Ngài cung ứng
Đất thấm tưới mưa xuân.

Hoa Phụng Tiên