8/22/2017

VÈ NHÂN VẬT KINH THÁNH (2)

Người được tạo dựng
Là ông A-đam
Mơ thấy chiếc thang
Là ông Gia-cốp
Vừa đi vừa hát 
Vua Đa-vít xưa
Thấy tiền mến ưa
Giu-đa bán Chúa.

Bị quăng vào lửa 
Bạn Đa-ni-ên
Sống bởi đức tin 
Áp-ram ông tổ 
Người thâu thuế nhỏ 
Là ông Xa-chê
Đưa vợ về quê 
Sanh là Giô-sép.


Người nữ xinh đẹp 
Là bà Sa-ra
Ăn lễ vượt qua 
Gia đình dân thánh 
Nạn đói đi lánh
Bà Na-ô-mi
Ném đá chết đi
Ê-tiên chấp sự.

Nhóm họp tham dự 
Thiếu nhi yêu Ngài
Bắn cung rất tài 
Là Ích-ma-ên
Người được Chúa khen 
Là ông đội trưởng 
Người có giường khủng 
Óc vua Ba-san.

Người yêu thế gian 
Chính là ông Lót 
Người bị cá nuốt 
Là ông Giô-na
Không vâng lời cha
Là người con thứ
Quăng hang sư tử 
Là Đa-ni-ên.

Ra dấu bằng tên 
Là bạn Đa-vít 
Lời Chúa ham thích 
Là các thiếu nhi 
Chúa nhật em đi
Học thông Lời Chúa
Bên nhau hát múa
Cùng ngợi khen Ngài.


Hoa Phụng Tiên
21/8/2017