8/22/2017

CÔNG TÁC CHÍNH LÀ SỰ SỐNG


Sự sống Chúa chính là công tác
Là dòng chảy tuôn đổ từ ngai
Là Linh Chúa cảm động tâm này
Qua tâm lòng mỗi ngày lưu xuất.

Hãy đi ra cứu người hư mất
Gieo hạt sự sống vào lòng người
Không phải nỗ lực của 'cái tôi'
Mà chính là truyền Lời sự sống.

Nuôi dưỡng người mới cách sinh động
Sữa trong Lời cung ứng khiết tinh
Bánh sự sống thỏa mãn người tin
Làm mọi sự bởi linh tươi mới.

Nói tiên tri nhóm họp anh hỡi
Vận dụng linh tác nhiệm tuôn trào
Trong danh Chúa Jesus kêu cầu
Để dòng chảy Thánh Linh tuôn đổ.

Sự sống hồn phải luôn chối bỏ
Để Linh Chúa tự do vận hành
Ý chỉ Chúa sẽ mau đạt thành
Thân thể Ngài xây dựng vinh hiển.

Hoa Phụng Tiên
21/8/2017
_________
Ga-la-ti 5:16, 25
16. Vậy tôi nói rằng: Hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.
25. Nếu chúng ta nhờ Linh mà sống, thì cũng hãy nhờ Linh mà bước đi.