8/22/2017

CHÂM DẦU CẮT BẤC ĐÈN LINH


Xuất 27:21
Hội thánh giá đèn bảy ngọn
Sớm chiều cắt bấc châm dầu
Con là một ngọn rất nhỏ 
Mong được cháy suốt đêm thâu.

Chúa ôi xin Ngài cắt bỏ
Tim đèn cháy xám trong con
Để đèn linh được sáng tỏa
Biểu lộ Chúa qua tâm này.

Những điều thế tục đắm say
Truyền thống giáo nghi chết chóc
Xin Ngài hãy cắt bỏ hết
Những điều làm ngăn trở Ngài.

Hãy nhớ phấn hưng buổi sáng
Để được đầy dẫy linh Ngài
Đọc Kinh thánh mỗi buổi tối
Để đèn chiếu sáng đêm ngày.
Hoa Phụng Tiên
19/8/2017
________
Xuất Hành 27:21
Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Ðức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.