8/22/2017

TÌM KIẾM NHỮNG ĐIỀU Ở TRÊN


Cô-lô-se 3:1-2
Con đã được đồng sống lại với Christ
Qua sự chết và phục sinh của Ngài
Nên con không tìm những điều thuộc đất 
Duy tìm kiếm điều thiên thượng từ đây.

Không chỉ cứu chúng con khỏi sự chết
Còn cho con được sống động mỗi ngày
Được thăng thiên và đồng ngồi với Christ
Bên hữu Cha ô thật hiển vinh thay.

Đặt tâm trí vào những điều thiên thượng
Tìm kiếm Christ và những điều thuộc linh
Hãy từ chối những hào quang địa vị
Thuộc trần gian thế tục và hư vinh.

Jesus ơi Ngài thật quý hơn hết
Mọi sự ngoài Ngài rơm rác hư không
Con chỉ muốn được chính Ngài sở hữu
Và con sở hữu Chúa trọn tâm lòng.

Hoa Phụng Tiên
7/8/2017
_______
Cô-lô-se 3:1-2
Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy đặt tâm trí vào những điều ở trên, đừng đặt vào những điều ở dưới đất.