8/23/2017

THEO GƯƠNG SỨ ĐỒ PHAO-LÔ


ICôr 11:1
Phao-lô gương mẫu trong phụng sự
Phúc âm chăn dắt thật ân cần
Phí của hao sức ông chẳng tiếc 
Tận tụy chăm sóc từng thánh dân.

Sống và phụng sự theo khải tượng
Trung kiên dâng Chúa trọn cuộc đời
"Tôi sống những không còn tôi nữa
Mà chính là Christ sống trong tôi".

Bước theo Linh xây dựng hội thánh
Không theo ý muốn của con người
Xây dựng bằng vàng bạc đá quý
Công trình được Chúa chấp nhận thôi.

Thân thể Christ mục tiêu duy nhất
Không toan tính xây dựng hội riêng
Không kết bè hay làm chia rẽ
Hội thánh Chúa hiệp một thiêng liêng.

Hãy theo gương vị sứ đồ thánh
Từ chối hồn mình bước theo linh
Phí của hao sức vì Thân thể
Xây dựng theo khải tượng diệu vinh.

Hoa Phụng Tiên
22/8/2017
________
I Cô-rinh-tô 11:1
Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Ðấng Christ vậy.