7/20/2017

SỐNG BỞI LỜI NGÀI


Ma-thi-ơ 4:4
Sữa cần cho trẻ sơ sinh
Lời Ngài là sữa thuộc linh ngọt ngào
Sớm trưa đến uống đi nào
Người tin sẽ được lớn mau từng ngày.

Thức ăn cứng trong Lời Ngài
Là lời công chính dẫy đầy Kinh văn
Thánh dân ơi hãy đến ăn
Sẽ được nuôi dưỡng trưởng thành nay mai.
Hãy ăn uống Chúa mỗi ngày
Được Ngài dầm thấm dẫy đầy bên trong
Càng ăn Chúa càng thỏa lòng
Ăn Ngài được biến đổi hồn càng hơn
Lời Ngài ô thật ngọt ngon.
Hoa Phụng Tiên
19/7/207
_______
Ma-thi-ơ 4:4
Ðức Chúa Jêsus đáp, Có lời chép rằng:
Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi
song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.