7/24/2017

ĐẮC THẮNG BÊN VUA

 
Nhã Ca 3:7

Kiệu vua lớn 
Sa-lô-môn
Những người đắc thắng 
dựa nương 
bên Ngài 
Sáu mươi dõng sĩ 
anh tài 
Gươm trần sắc bén
trong tay 
sẵn sàng.

Sa-tan 
thù nghịch hung tàn
Đương đêm đánh phá 
nguy nan vô cùng 
Chiến sĩ thập tự 
đồng lòng 
Gươm Linh mạnh mẽ 
oai hùng tiến lên.

Cùng Ngài 
đắc thắng hiển vinh
Sáu mươi dõng sĩ 
tinh binh kiên cường 
Quyết theo vua lớn 
đến cùng 
Xây dựng thành thánh 
tôi trung vững vàng 
Sa-lem 
thành thánh hiển vang.

Hoa Phụng Tiên 
21/7/2017
________

Nhã Ca 3:7
Kìa, kiệu của vua Sa-lô-môn 
Có sáu mươi dõng sĩ Y-sơ-ra-ên 
Vây chung quanh.