7/08/2017

CHÚA LUÔN THĂM VIẾNG CON NGƯỜI


Thánh Thi 8:4
Chúa luôn nhớ đến con người 
Dù người lạc lối đã rời đường Cha
Vào đường sự chết xấu xa
Phản lại Chúa bị quỷ ma đưa đường.

Tội lỗi chồng chất đau thương
Hồ lửa sự chết thê lương đợi chờ
Tương lai đời sống mịt mờ
Loài người bất lưc xưa giờ vô phương.
Nhưng Ngài là Đấng yêu thương
Trời cao lìa bỏ lên đường cứu ân
Ngài trở nên Đấng Thần-nhân
Cứu nhân loại nên nhân-thần diệu vinh.
Phục sinh Ngài trở nên Linh
Thăng thiên nhận được uy quyền tối cao
Cai trị hoàn vũ dài lâu
Muôn dân phủ phục Ngài mau hạ mình.
Chúa muốn anh nhận uy quyền
Đồng trị với Chúa hiển vinh vô cùng
Sống đắc thắng quyết một lòng
Sống bởi Christ, từ chối hồn từ đây
Ngự ngai cùng Chúa vinh thay.
Hoa Phụng Tiên
7/7/2017
_______
Thánh Thi 8:4
Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?
Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?