7/24/2017

NÀNG TỪ ĐỒNG VẮNG TIẾN LÊN


Nhã Ca 3:6

Nàng rời Ai Cập 
thế gian 
Vượt qua đồng vắng 
mênh mang nắng nồng 
Giống như 
trụ khói trên đồng 
Vút lên cao 
với một lòng 
vững tin.

Một dược 
sự chết khiếp kinh 
Trải qua rồi
sẽ phục sinh 
huy hoàng 
Nhũ hương 
tỏa ngát thơm lừng 
Như dầu thơm 
của người buôn 
bên đường.

Sự chết của Christ 
đau thương 
Ta cần kinh nghiệm 
vác mang thâp hình 
Sẽ kinh nghiệm 
sự phục sinh 
Sự sống phong phú 
biểu minh lạ lùng 
Tiến lên với Christ 
trọn lòng.

Hoa Phụng Tiên 
21/7/2017
________

Nhã Ca 3:6 
Người nữ kia là ai
từ đồng vắng đi lên 
Giống như trụ khói
xông một dược và nhũ hương
với đủ thứ hương của con buôn