7/20/2017

ĂN CHÚA QUA LỜI


Giăng 6:35, 57
Khao khát của Đức Chúa Trời
Là ban chính Chúa cho người cậy tin
Christ là ổ bánh thuộc linh
Để cho dân thánh đến ăn mỗi ngày.

Ăn Chúa sẽ được đổ đầy
Sự sống bản chất của Ngài trong ta
Như xưa Chúa sống bởi Cha
Người nào ăn Chúa sống ra chính Ngài.
Ăn Chúa thỏa mãn lòng này
Ngài được cấu tạo mỗi ngày càng hơn
Bánh sự sống thật ngọt ngon
Hồn được biến đổi tâm lòng thỏa vui
Ăn Chúa trong linh qua Lời.
Hoa Phụng Tiên
20/7/2017
________
Giăng 6:35
Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát.
Giăng 6:57
Như Cha hằng sống đã sai Ta, và Ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy.