3/30/2016

TÔI YÊU NƠI NGỰ NGÀI

Thánh Thi 84:1
Tôi luôn yêu mến nhà Ngài
Như yêu mến Chúa mỗi ngày càng hơn
Nhà vinh hiển xinh đẹp luôn
Nơi Ngài chăm sóc, yêu thương đời đời.
Tôi xin Chúa một điều thôi
Trọn đời tìm kiếm không ngơi ấy là
Nhà Chúa ở mãi thôi nha
Để nhìn xem Chúa chúng ta mỗi ngày.

Nơi cư ngụ Ngài đáng yêu thay
Hồn tôi khao khát nơi đây thể nào
Nhà Chúa thật đáng yêu sao
Trong con mắt Chúa biết bao ân tình.
Tội lỗi, tà vạy dân mình
Chúa chẳng nhìn thấy, công bình thứ tha
"Hãy xem hội thánh của Ta
Đẹp xinh, rạng rỡ như hoa trên đồng".
Hội thánh, đừng có xem thường
Lên án, chỉ trích như phường xấu xa.
Hãy luôn yêu mến nhà Cha
Nói lời tích cực chan hòa dựng xây
Chúa sẽ ban phước anh ngay.
(HPT)
25/03/2016
_______________________________
KINH THÁNH:
Thánh Thi 26:8
Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài, Và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài.
Thánh Thi 27:4
Tôi đã xin Ðức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Ðức Giê-hô-va, Ðể nhìn xem sự tốt đẹp của Ðức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
Thánh Thi 84:1
Hỡi Ðức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay!
Thánh Thi, 84:2
Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Ðức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Ðức Chúa Trời hằng sống.
Dân Số 23:21
Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp, Và không thấy tà vạy trong Y-sơ-ra-ên; Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời người, ở cùng người, Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo mừng của vua.
Thánh Thi 122:6 - Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.