3/24/2016

BA LOẠI LUẬT Ở TRONG TA

La-mã 7:23; 8:2
Có ba Luật trong thánh dân
Luật tội, sự chết sa-tan đem vào
Luật này mạnh mẽ dường nào
Khiến ta phạm tội biết bao nhiêu lần.
Luật của điều thiện Chúa ban
Từ khi sáng tạo thế gian, con người
Khiến ta hướng thiện suốt đời
Nhưng không làm nổi, rã rời khổ đau.

Luật của sự sống nhiệm mầu
Mạnh mẽ, sinh động, trỗi cao vô cùng.
Giúp ta thắng tội bên trong
Thắng luôn cám dỗ cuồng phong bên ngoài.
Ta nên sống theo luật này
Nhận sự dạy dỗ của Ngài bên trong.
Nên người mạnh mẽ thắng hơn
Xây dựng Thân thể ước mong lòng Ngài.
Biểu lộ tập thể vui thay.
(HPT)
23/03/2016
_______________________________
La-mã 7:23
Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.
La-mã 8:2
vì luật của Linh sự sống đã nhờ Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật của sự tội và sự chết.