3/24/2016

LUẬT SỰ SỐNG DIỆU KỲ

La-mã 8:2
Luật sự sống cài đặt vào
Trong linh các thánh nhiệm mầu biết bao
Cảm động, thúc giục trước sau
Ta nên hợp tác bước mau theo hoài.
Bật công tắc” kêu danh Ngài
Bởi kêu cầu Chúa lòng này mở ra
Luật truyền dẫn bản chất Cha
Vào trong bản thể chúng ta mỗi ngày.

Sự sống thần thượng dẫy đầy
Dầm thấm bản thể mỗi ngày khắc ghi
Hình ảnh Đấng Christ diệu kỳ
Thánh dân giống Christ mỗi ngày càng hơn.
Con Trưởng, nguyên mẫu kính tôn
Tái sinh người tội nên con Chúa Trời
Biến đổi giống nguyên mẫu rồi
Cấu tạo Thân thể rạng ngời hiển vinh.
Mỗi ngày hãy vận dụng linh
Mở ra, hợp tác, hạ mình bước đi
Liên hiệp, hòa quyện các Chi
Xây dựng Thân thể thực thi Lời Ngài
Luật sự sống diệu kỳ thay!
HPT
March 23, 2016
(PICTURES: The saints from Cam Ranh and Conh Hai in the training)
____________________________________
La-mã 8:2
Vì luật của Linh của sự sống trong Christ Jêsus đã buông tha tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.
Hê-bơ-rơ 8:10
Chúa lại phán: Nầy là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên
Sau những ngày đó:
Ta sẽ để luật pháp Ta trong tâm ý họ,
Ghi tạc nó vào lòng họ;
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ,
Họ sẽ làm dân Ta.