3/25/2016

CƠ NGHIỆP NGÀI

(Hê-bơ-rơ 8:10)
Ngài là cơ nghiệp của tôi
Cơ nghiệp vô giá đời đời chẳng phai
Không có gì quý hơn Ngài
Chúa là tất cả lòng này thỏa vui.
Chúng tôi là dân sự Ngài
Là cơ nghiệp Chúa xưa rày khát khao
Vì yêu, Chúa tuôn huyết đào
Mua tôi sở hữu giá cao vô ngần.

Sao tôi lại được đặc ân
Chúa xưa đổ huyết xả thân mua về
Làm cơ nghiệp Chúa vậy nè
Tôi đâu xứng đáng, chẳng hề ra chi?
Tình yêu Chúa quá diệu kỳ
Cho tôi chính Chúa không gì sánh hơn
Ôi Chúa, tình thương mến thương
Một lòng một dạ sắt son theo Ngài
Yêu ngài mãi chẳng phôi phai.
HPT
March 24, 2016
________________________________
Hê-bơ-rơ 8:10
Chúa lại phán: Nầy là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên
Sau những ngày đó:
Ta sẽ để luật pháp ta trong tâm ý họ,
Ghi tạc nó vào lòng họ;
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ,
Họ sẽ làm dân Ta.