2/21/2017

SỨ ĐỒ GIĂNG TẠI ĐẢO BÁT-MÔ

(Khải huyền 1:9)
Khi Giăng sống hết lòng cho Chúa
Kẻ nghịch thù ra sức tấn công
Đồng dự phần hoạn nạn, khốn khổ
Thắng hơn sự bắt bớ trọn lòng.
Bị đày ra Bát-mô đảo vắng
Thân đau đớn khổ sở vô bờ
Đất đóng lại tối tăm mất mát
Trời mở ra sáng tỏ không ngờ.

Hãy dự phần hoạn nạn với Chúa
Đồng hóa theo sự chết của Ngài
Để xây dựng Thân thể Đấng Christ
Làm vinh hiển danh Chúa đêm ngày.
Hoa Phụng Tiên
1/11/2016
___________
Khải Huyền 1:9
Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Ðức Chúa Jêsus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ lời Ðức Chúa Trời và chứng của Ðức Chúa Jêsus.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét