2/21/2017

CHÚA MUỐN ANH NHẬN ĐƯỢC KHẢI TƯỢNG

Khải Huyền 1:1,10, 2:7
Chúa muốn anh thấy khải tượng Ngài
Về Christ, con người vinh hiển thay
Đấng đang đi giữa các Hội thánh 
Các giá đèn soi sáng đất này.
Nô lệ khiêm nhường và mở ra
Vâng phục tiếp nhận mọi Lời Cha
Lắng nghe lệnh truyền ban của chủ
Lệnh Ngài thực thi chẳng nề hà.

Sứ đồ Giăng luôn ở trong linh
Mọi Lời Chúa phán ông tường minh
Đáp ứng mọi chuyển động của Chúa
Theo Linh tiến bước thật diệu vinh.
Việc thấy khải tượng tùy việc nghe
Tai cần cắt bì và mở ra
Chúa muốn anh nghe Lời Ngài phán
Để nhìn thấy rõ gia tể Cha.
Hoa Phụng Tiên
(30/1/2017)
________________
Khải Huyền 1:1
Sự mặc thị của Ðức Chúa Jêsus Christ mà Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài.
1:10
Nhằm ngày của Chúa, tôi được Ðức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa,
2:7
Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét