6/21/2017

TÌM CHÀNG

Người mà tôi vẫn hằng yêu mến 
Chàng hỡi chăn bầy ở chốn nao
Trưa nắng cho bầy nằm nghỉ mát 
Chàng bây giờ hiện ở nơi đâu?

Người yêu ơi hãy mau mau đến 
Nơi trũng bầy chiên nằm nghỉ an 
Hãy cứ theo chân bầy bước tới 
Rồi nàng gặp Chúa thỏa vô vàn. 

Hoa Phụng Tiên 

20/6/2017
________

Nhã Ca 1:7-8

Hỡi Người mà lòng tôi yêu mến
hãy tỏ cho tôi biết. Chàng chăn bầy ở đâu
Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào?
Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ
Nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy 
Và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên.