6/22/2017

HOA MỘT DƯỢC

Bởi tình yêu cứu chuộc Ngài chết 
Như đóa hoa thơm một dược kia
Đêm xuống đức tin và đức mến 
Nàng luôn ôm ấp và sẻ chia.

Hoa Phụng Tiên 
22/6/2017

_________

Nhã Ca 1:13 
Lương nhơn tôi giống như bó hoa một dược
Ban đêm nằm ở giữa nương long tôi.