6/22/2017

NGỰA AI CẬP


Ngựa Ai cập thật là cường kiện
Thường ruổi rong trần thế đắm say
Nô lệ cho niềm vui tội lỗi 
Không màng tìm Chúa bước theo Ngài.

Hoa Phụng Tiên 
22/6/2017

________

Nhã Ca 1:9
Hỡi bạn tình Ta
Ta sánh mình như ngựa cái 
của xe Pha-ra-ôn.