2/23/2018

SUY GẪM (3)


21
Có thể không ai biết
Việc anh làm hôm nay
Nhưng Chúa trên trời biết 
Quan trọng là chỗ này. 
22
Mỗi khi anh bố thí
Đừng đánh trống thổi kèn
Hãy làm cách ẩn mật
Chúa sẽ thưởng cho anh.
23
Khi thánh dân cầu nguyện
Đừng lê thê dài dòng
Hãy cầu theo gánh nặng
Linh hành động bên trong.
24
Nếu muốn Chúa tha tội
Hãy học tập thứ tha
Không thứ tha người khác
Ngài chẳng tha tội ta.
25
Khi kiêng ăn cầu nguyện
Đừng như kẻ giả hình
Hãy xức dầu chỉ để
Duy Chúa biết sự tình.
26
Chớ tích lũy của cải
Dư dật trên đất này
Sâu mọt và trộm cướp
Đào ngạch lấy đi ngay.
27
Người khôn ngoan tích trữ
Của cải ở trên trời
Chẳng sâu mọt trộm cướp
Hằng còn đến đời đời.
28
Đừng làm tôi hai chủ
Sẽ bên trọng bên khinh
Đừng làm tôi tớ Chúa
Lẫn tôi mọi kim tiền.
29
Mỗi ngày chớ lo lắng
Phải ăn gì mặc gì
Chúa trên trời luôn biết
Nhu cầu anh là chi.
30
Hãy trao mọi lo lắng
Trong cuộc sống cho Ngài
Vì Ngài luôn săn sóc
Con cái Ngài mỗi ngày.
Hoa Phụng Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét