9/04/2017

VÈ "NHÂN VẬT KINH THÁNH" (3)


Người hay đổ lỗi
Là bà Ê-va
Ăn lễ vượt qua 
Là toàn dân thánh
Dậy sớm lượm bánh
Dân Israel
Người bị bỏ quên
Là ông Giô-sép.

Ra tay nghĩa hiệp
Thái tử Môi-se
Lên trời bằng xe
Thầy Ê-li đó
Khải tượng sáng tỏ
Sứ đồ Phao-lô
Đêm ngủ nằm mơ
Là ông Gia-cốp.

Hè nhau xây tháp
Dân thành Ba-bên
Tử đạo ngủ yên
Ê-tiên chấp sự
Lần lữa do dự
Chính là bà Lót
Kẻ đầu nên rốt
Sứ đồ Giu-đa.

Chết thế dân ta
Chính là Cứu Chúa
Đúng như lời hứa
Cha truyền khi xưa
Nay em mến ưa
Tôn thờ Chúa mãi
Đấng em chưa thấy
Mà vẫn yêu hoài.
Hoa Phụng Tiên
22/8/2017
___________