4/13/2018

[HTCR] THE LOVE OF GOD AND THE GRACE OF CHRISTHoward Higashi

The love of God and the grace of Christ
And fellowship of the Holy Spirit
Be with you, be with you all,
Be with you all, be with you all.
From the throne of our God and the Lamb
Flows a river of water of life,
Bright as crystal, reaching man.

CHA ĐANG CHÚC PHƯỚC

Cha đang chúc phước xuống
Bởi chính yêu thương Ngài 
Ban ân điển của Christ
Với Thánh Linh tương giao hoài
Cư trú với mỗi một người thánh
Trong toàn dân thánh
Trong toàn dân Ngài.
Sự sống Cha như dòng sông
Đang tràn tuôn ra từ ngai
Cha và Chiên Con hiệp một
Dòng sông trong suốt ban cho người.