4/03/2018

[HTCR] CÙNG VÀO ĐẤT HỨA1. Lìa trần thế giống
Ê-díp-tô,    Vào đồng
vắng dẫu bao nóng khô,
    Đất hứa
kia xa xa, vững tin Cha mau qua!
    Ca-na-an
thật đất quê nhà.

2. Kìa, lạc thú thế gian
chẳng màng,
    Đầy tội lỗi,
đắm mê chóng tàn,
    Hỡi các em
lui xa, bước theo Je-sus ta,
    Mau chiếm
lấy miền đất an hòa.
  _____________

Ca
khúc thiếu nhi: Hoa Phụng Tiên
 Video: Isaac Hưng
 __________

Môi-se dẫn dân Chúa ra khỏi
Ai Cập là nhà nô lệ.

Giô-suê tiếp bước Môi-se dẫn dắt
dân Chúa vào Miền Đất Tốt Lành.